5G đang đi đúng lộ trình

Phát triển hệ sinh thái 5G sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số theo mục tiêu được Chính phủ đặt ra. Hội thảo có sự tham gia của các tập đoàn lớn, nhà mạng và các bên liên quan để cùng nhau thảo luận về vai trò của việc hợp tác

Phone