Quản lý kế hoạch hợp nhất là giải pháp được xây dựng nhằm thiết lập, triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện việc đạt được các mục tiêu, chiến lược đã đề ra của tổ chức một cách khoa học.

Phần mềm này giúp doanh nghiệp có thể lên kế hoạch cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất, tài chính, nhân sự, CRM, ERP và các lĩnh vực khác một cách hiệu quả và toàn diện.

 

Đăng ký tư vấn

Khám phá lợi ích phần mềm quản lý kế hoạch và hợp nhất SiciX-BPC

Dễ dàng xác định mục tiêu, chiến lược và hành động cụ thể cho doanh nghiệp.

Theo dõi kịp thời tiến độ, ngân sách, chất lượng, rủi ro của các dự án và hoạt động kinh doanh.

Thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu về hiệu quả hoạt động, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và thị trường chính xác, khách quan.

Doanh nghiệp chủ động phân bổ nguồn lực hợp lý, tối ưu hóa hiệu suất và năng suất làm việc của nhân viên.

Tính năng phần mềm quản lý kế hoạch và hợp nhất SiciX-BPC

Quản lý kế hoạch

SiciX-BPC phát triển tính năng quản lý kế hoạch, đây là một trong những tính năng có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ban lãnh đạo và các nhà quản lý cấp cao trong việc ra quyết định, giải quyết vấn đề.

Trong đó bao gồm các chức năng như:

  • Quản lý chiến lược phát triển của doanh nghiệp
  • Quản lý kế hoạch dài hạn
  • Quản lý kế hoạch ngắn hạn

Các yếu tố bao gồm: Quản lý kế hoạch về chi phí, kế hoạch đầu tư, kế hoạch bán hàng, kế hoạch về nguồn lực nhân sự…

Quản lý ngân sách

Hệ thống phần mềm thiết lập các chức năng quan trọng như:

  • Cho phép nhập liệu ngân sách, thiết lập, phân bổ ngân sách theo các tiêu chí khác nhau
  • Cho phép theo dõi tình hình sử dụng ngân sách thực tế so với kế hoạch đã đề ra, bằng cách đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống kế toán, bán hàng, mua hàng, v.v.
  • Cho phép kiểm soát chi tiêu ngân sách bằng cách thiết lập các quy tắc cảnh báo, khóa giao dịch hoặc yêu cầu duyệt khi có sự vượt quá ngân sách.
  • Hệ thống báo cáo và phân tích ngân sách theo các góc độ khác nhau, như biểu đồ, danh sách… Đồng thời có thể trích xuất báo cáo ra các định dạng khác nhau, như PDF, Excel, Word…

Quản lý hợp nhất

Phần mềm sở hữu tính năng quản lý hợp nhất với mục đích thu thập, điều chỉnh dữ liệu các đơn vị để thực hiện đối chiếu dữ liệu giữa các đơn vị trong cùng cấu trúc hợp nhất.

SiciX-BPC cho phép người dùng loại trừ các giao dịch nội bộ, tách lợi ích cổ đông không kiểm soát, phân bổ lợi thế thương mại và loại trừ các khoản đầu tư.

Hệ thống hỗ trợ người dùng kiểm soát thông tin qua các báo cáo như:  Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

Đăng ký tư vấn

Phần mềm quản lý kế hoạch và hợp nhất SiciX-BPC

Đăng ký tư vấn

SiciX-BPC