Ba cấp độ gắn kết chuyển đổi số với phát triển bền vững

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cùng Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế số, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu – phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo… Phó Thủ tướng Lê

Phone