The prime minister considers October 10 every year as National transformation day

Deputy Prime Minister Vu Duc Dam has just signed Decision 505/QD-TTg taking October 10 every year as the National Digital Transformation Day…

National Digital Transformation Day is held annually to accelerate the implementation of national digital transformation tasks, effectively implement the National Digital Transformation Program to 2025, with orientation to 2030.

Besides, raising awareness of the whole society about the role, meaning and benefits of digital transformation; promoting the participation of the whole political system, synchronous action at all levels and the participation of the whole people to ensure the success of digital transformation.

The decision assigns the Ministry of Information and Communications to assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Ministry of Science and Technology with, relevant ministries and branches, and the People’s Committees of the provinces and cities directly under their control. central government to develop specific implementation plans; guide and direct the implementation of annual National Digital Transformation Day communication activities to ensure practicality, efficiency and savings.

Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, People’s Committees of provinces and centrally run cities, based on plans and instructions of the Ministry of Information and Communications and actual conditions of each ministry, branches and localities to organize the implementation of activities appropriate to the annual National Digital Transformation Day communication at ministries, branches and localities.

The Vietnam Federation of Trade and Industry, associations and associations in the field of information and communication direct affiliated member organizations to participate in and organize annual National Digital Transformation Day communication activities. .

The Vietnam Television Station, the Voice of Vietnam Radio, and the Vietnam News Agency develop a plan to propagate on channels about digital transformation and the National Digital Transformation Day. The central and local news agencies and press agencies shall step up the propaganda and promotion of the National Digital Transformation Day; develop programs to introduce and commend typical agencies, organizations and enterprises that have taken the lead in applying new technologies and models; organizing external media, promoting the National Digital Transformation Day abroad.

__________________________________________________________________________________

The National Digital Transformation Program to 2025, with a vision to 2030, was approved by the Prime Minister in Decision No. 749/QD-TTg dated June 3, 2020 with a vision to 2030 Vietnam becoming a national digital, stable and prosperous, pioneering in testing new technologies and models; fundamentally and comprehensively renovate management and administration activities of the Government, production and business activities of enterprises, people’s ways of living and working, developing a safe, humane, and wide digital environment. all over.
The program aims at the dual goal of developing a digital government, a digital economy, and a digital society, as well as forming Vietnamese digital technology enterprises capable of going global. Accordingly, the goal is that by 2025, the digital economy will account for 20% of GDP and this rate will be 30% by 2030.

According to VnEconomy

https://en.vneconomy.vn/thu-tuong-chinh-phu-lay-ngay-10-10-hang-nam-la-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia.htm

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.
Chương trình nhằm mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP và tỷ lệ này đến năm 2030 là 30%.

.

Theo VnEconomy

https://en.vneconomy.vn/thu-tuong-chinh-phu-lay-ngay-10-10-hang-nam-la-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia.htm

    GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây

    Block "blog" not found

    Phone