PHẦN MỀM QUẢN TRỊ KẾ HOẠCH DOANH NGHIỆP (X-BSC)

Phân hệ Quản trị kế hoạch doanh nghiệp (X-BSC) là một hệ thống quản lý nhằm thiết lập, triển khai thực hiện và giám sát việc đạt được các chiến lược, các mục tiêu của tổ chức một cách khoa học.

Phần mềm đo lường đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức trên cơ sở 4 khía cạnh: Tài chính, khách hàng, các quá trình nội bộ, học tập & phát triển.

DANH MỤC TÍNH NĂNG

Quản lý chỉ tiêu
 • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế
 • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả về mặt xã hội
 • Chỉ Tiêu KPI
 • Chiều phân tích theo chiều dọc, không gian, đầu vào -ra, tương đồng doanh nghiệp,..
Quản lý chiến lược

Quản lý chiến lược giúp doanh nghiệp phát triển trong một kế hoạch nhất định

 • Phân tích tình hình
 • Xây dựng chiến lược
 • Triển khai thực hiện chiến lược
 • Đánh giá và kiểm soát
Quản lý kế hoạch dài hạn

Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, phân bổ mục tiêu và kế hoạch theo năm, theo quý và theo tháng nhằm phát triển rõ chiến lược của doanh nghiệp đã đề ra.

Quản lý kế hoạch ngân sách

Giúp nhà quản lý xây dựng các bảng kế hoạch ngân sách có tính khả thi và hiệu quả cao hơn.

 • Phân loại các chi phí
 • Xây dựng các loại chi phí
 • Xác định các sai sót, biến động của ngân sách, đưa ra các dự báo và thực hiện các điều kiện phù hợp.
 • Tính toán khả năng thu hồi vốn đầu tư
 • Lập kế hoạch tiết kiệm chi phí dựa trên các xu hướng công nghệ thông tin .
Quản lý kế hoạch doanh thu

Giúp doanh nghiệp có thể kiểm soát được đầu vào – ra, tránh trường hợp thất thoát do ghi nhận doanh thu khi khách hàng chưa thanh tóa tiền.

 • Báo cáo các hoạt động kinh doanh chi tiết, đầy đủ theo ngày/ tháng/ năm bao gồm đầy đủ các thông tin chi tiết về: thời gian, lịch làm việc, chương trình giảm giá, ưu đãi,..
 • Báo cáo các hoạt động thi – chi theo ngày.
 • Quản lý hàng nhập kho: Bao gồm các thông tin chi tiết về: số lượng, mã nhập, …
 • Quản lý công nợ một cách dễ dàng
Quản lý kế hoạch đầu tư tài sản
 • Xác định tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp
 • Phân tích mức độ rủi ro của các hình thức đầu tư khác nhau
 • Lên lịch trình cụ thể cho việc đầu tư
 • Xác định tính thanh khoản của tài sản
 • Lập kế hoạch
 • Theo dõi, kiểm soát và đánh giá quá trình lập kế hoạch
Quản lý kế hoạch nhân sự

Giúp doanh nghiệp dễ dàng QUẢN LÝ TOÀN BỘ nhân sự của tổ chức theo 1 quy trình chặt chẽ, khoa học; TỐI ƯU nguồn lực triển khai, tăng năng suất hiệu quả lao động.

 • Đánh giá các mục tiêu mà doanh nghiệp cần đạt được
 • Xác định những tác nhân gây hại
 • Phân tích tình trạng hiện tại của bộ phận nhân sự
 • Thực hiện phân tích lỗ hổng
 • Cung cấp giải pháp phát triển một kế hoạch
Quản lý kế hoạch dòng tiền

Giúp đảm bảo cân đối, ăn khớp giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra cho quá trình hoạt động của doanhy nghiệp.

 • Hoạch định sự vận động ra – vào của dòng tiền phát sinh
 • Kết hợp thực tiễn quản lý outsource tốt nhất
 • Bảo mật dữ liệu và vật lý mạnh mẽ, an toàn
 • Giao dự án đúng thời hạn trong ngân sách
Báo cáo phân tích

 Cung cấp đầy đủ trên hệ thống:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyên tiền tệ: dòng tiền ra – vào
Báo cáo quản trị
 • Cung cấp thông tin tổng thể về công ty cho nhà quản trị
 • Bổ sung thông tin báo cáo tài chính chưa cung cấp được
 • Đảm bảo doanh nghiệp đi theo đúng mục tiêu và kế hoạch