Quản lý kế hoạch ngân sách X-BSC giúp nhà quản lý xây dựng các bảng kế hoạch ngân sách có tính khả thi và hiệu quả hơn.

Đồng thời, hỗ trợ lãnh đạo phân tích, khai thác dữ liệu thành các thông tin có ý nghĩa nhằm hỗ trợ việc ra quyết định cũng như dự toán ngân sách cho các kỳ sau.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

THIẾT LẬP

Tạo mới Phiếu đề xuất và phê duyệt kế hoạch ngân sách online trên một hệ thống duy nhất.

KIỂM SOÁT NGÂN SÁCH

Giúp chấm dứt việc chi trùng lặp và không cần thiết

BÁO CÁO VÀ TỰ ĐỘNG ĐO LƯỜNG

✔Cập nhật chính xác số liệu thu chi.

✔Báo cáo kèm KPI giúp nhận diện, kiểm soát từng hạng mục chi phí tránh vượt định mức.