Phân hệ Quản lý mua hàng tự động hoá mọi nghiệp vụ mua hàng như: Từ lập kế hoạch mua hàng (kế hoạch dữ trữ, kế hoạch năm, kế hoạch quý …), đến quản lý đơn hàng mua hàng, theo dõi việc giao hàng của nhà cung cấp, phân hệ này cũng theo dõi việc nhập khẩu hàng hoá và tính toán các chi phí liên quan đến hoạt động mua hàng.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

QUẢN LÝ THÔNG TIN

NHÀ CUNG CẤP

✔ Quản lý thông tin và phân nhóm nhà cung cấp phục vụ cho công tác phân tích số liệu.

✔ Quản lý tình hình thực hiện giao hàng, đơn giá của các nhà cung cấp.

QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MUA HÀNG

✔ Quản lý kế hoạch mua hàng dựa trên tính toán tự động vòng luân chuyển vật tư, hàng hóa tồn kho, nhằm đảm bảo tính tối ưu tồn kho cho vật tư hàng hóa.

✔ Quản lý kế hoạch giao hàng phục vụ cho công tác chủ động lựa chọn được nhà cung cấp tối ưu nhất cũng như có kế hoạch tài chính luôn tốt nhất.

✔ Chủ động trong công tác sản xuất của đơn vị.

 QUẢN LÝ ĐƠN MUA HÀNG

✔ Quản lý đơn hàng mua trong nước và nhập khẩu.

✔ Hỗ trợ lập đơn hàng từ nhiều nguồn số liệu: Lấy từ phiếu nhu cầu, lấy từ hợp đồng.

✔ Lập đơn hàng khung hoặc hợp đồng đặt mua hàng; Đơn mua hàng phụ..

✔ Linh động trong khi duyệt đơn hàng.

✔ Quản lý các khoản chi phí mua hàng nhập khẩu phát sinh, hỗ trợ cho việc phân bổ chi phí vào giá mua hàng theo nhiều tiêu thức phân bổ được định nghĩa trước.

QUẢN LÝ HÀNG NHẬP KHO

✔ Hỗ trợ lập phiếu nhập hàng từ nhiều nguồn số liệu khác nhau.

✔Hỗ trợ kiểm định theo nhiều kết quả kiểm định khác nhau: Hàng đạt, hàng trả lại nhà cung cấp, hàng mẫu, hàng bị loại, hàng nhập không qua kiểm định.

✔Xuất trả hàng lại cho nhà cung cấp, phục vụ cho việc bù trừ công nợ khi thanh toán. Ngoài ra, còn hỗ trợ thêm việc cập nhập lại trạng thái đơn hàng này.