Quản lí tiến độ dự án bao gồm các quá trình tiến hành để đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn. 

X -PM hỗ trợ công việc quản lý tiến độ dự án, bao gồm :

✔ Lập kế hoạch tiến độ dự án

✔ Theo dõi tiến độ thực hiện dự án

✔ So sánh tiến độ thực tế với tiến độ kế hoạch 

✔ Tiến hành các hoạt động điều chỉnh cần thiết 

Đặc điểm nổi bật

Phân loại khoa học

Quản lý phân loại theo hạng mục: giám sát công việc, báo cáo tiến độ, báo cáo công việc, nghiệm thu các hạng mục,..

Báo cáo tiến độ dự án

Số liệu, thông tin về tiến độ dự án thi công được cập nhật nhanh chóng, chính xác

 

Thống kê thông tin

Cập nhật nhanh chóng, đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến dự án