Chuyển đổi số trong ngành điện: Xu hướng mới để phát triển

Năm 2022, Tổng Công ty giao kế hoạch chuyển đổi số với 6 lĩnh vực bao gồm 42 mục tiêu, trong đó có 18 mục tiêu Tổng Công ty chủ trì thực hiện, 24 mục tiêu Công ty Điện lực Bạc Liêu (gọi tắt là Công ty) triển khai thực hiện. Tính đến hết tháng

Phone