Phân hệ Quản lý tài chính kế toán – SiciX-ERP

Phần mềm quản lý tài chính, kế toán cho doanh nghiệp tạo ra một máy chủ tập trung, nơi lưu trữ tất cả các thông tin tài chính thiết yếu. Máy chủ có thể truy cập được từ các thiết bị khác nhau và chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập

Phone