Chuyển đổi số là một phương thức mới để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Theo Bộ TT&TT, chuyển đổi số là một phương thức mới để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chỉ trong bối cảnh thời đại này mới có. Chiều 29/7, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đến năm 2030

Phone