Bản tin đào tạo tháng 9 – Khóa đào tạo cơ bản BA

Theo đúng kế hoạch, chương trình đào tạo nội bộ tháng 9 – Khóa đào tạo BA cơ bản đã diễn ra rất thành công, với sự hướng dẫn của chị Bùi Thu Uyên – Trưởng Phòng TKDA, chị Lại Thị Thùy Anh – Leader và chị Nguyễn Thị Nhâm – Chuyên viên BA cùng

Phone