Một nền tảng quan trọng của chuyển đổi số quốc gia

Hiệu quả của các cơ sở dữ liệu nói chung, nhất là các cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phụ thuộc vào quá trình ứng dụng trong thực tế… Chiều 18/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về

Phone