Định hướng phát triển cho doanh nghiệp bằng mức độ chuyển đổi số

Đưa ra định hướng, lộ trình, giải pháp phát triển, doanh nghiệp có thể đo mức độ chuyển đổi số của mình thông qua bộ chỉ số DBI. Hiện nay để đo lường hiệu quả chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng bộ chỉ số chuyển đổi số.

Phone