Thúc đẩy chuyển đổi số để quản lý hiệu quả tài liệu lưu trữ điển tử

Vấn đề quản lý tài liệu lưu trữ điện tử đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển Chính phủ điện tử sẽ là một trong những chính sách trọng tâm được đưa ra trong Luật Lưu trữ (sửa đổi). Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng

Phone