Kích hoạt bước ngoặt chuyển đổi số

Càng muốn tồn tại, doanh nghiệp càng cần chuyển đổi số Đại dịch Covid-19 chính là thời cơ, là cú huých để triển khai chuyển đổi số, kích hoạt bước ngoặt cho kỷ nguyên kỹ thuật số. Trong bối cảnh Covid-19, càng muốn tồn tại, doanh nghiệp càng cần chuyển đổi số.  Những người tồn

Phone