Dịch vụ Outsourcing – Giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao

Báo động đỏ về nguồn nhân lực công nghệ thông tin đã làm nhiều doanh nghiệp phần mềm chuyển sang thuê ngoài nhằm giải phóng sự phụ thuộc vào nguồn nhân viên nội bộ hiện có. Vì thế thị trường cung ứng dịch vụ Outsourcing trong ngành công nghệ thông tin đang có sự phát

Phone